Inauguracja pociągu Impuls na trasie Opole-Brzeg

09/15/2016
85 odsłon

Na brzeskim dworcu, punktualnie o godzinie 12.12, 26. sierpnia zatrzymał się supernowoczesny pociąg Impuls 36 WEa, wyprodukowany przez nowosądecki NEWAG S.A. Impuls to najnowszy nabytek spółki Przewozy Regionalne zakupiony przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. Skład będzie obsługiwał trasę z Kędzierzyna Koźla do Wrocławia zaś swój inauguracyjny kurs odbył na trasie Opole Główne – Brzeg. Podczas przejazdu pociąg osiągnął prędkość 162 km/h.

Bardzo się cieszę, że mieszkańcy Brzegu będą podróżowali do Opola i Wrocławia w wyjątkowo komfortowych warunkach. Dzisiejszą podróż porównuję z pociągiem Pendolino, tyle że ten nowoczesny tabor należy do Przewozów Regionalnych –  powiedział Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak podczas krótkiej ceremonii powitania pociągu na brzeskim dworcu. W inauguracyjnym kursie uczestniczyli m.in. Marszałek Województwa pan Andrzej Buła, pani Wicewojewoda Violetta Porowska, oraz pan Zbi­gniew Konie­czek prezes NEWAG S.A. – producenta składu.

Burmistrz Brzegu nawiązał do przeszłości brzeskiego dworca  przypominając, że właśnie do Brzegu wiodła pierwsza, najstarsza w dzisiejszych granicach Polski linia kolejowa. Dziś wyremontowana brzeska stacja była „świadkiem” spotkania przeszłości z najnowocześniejszą techniką poruszającą się po polskich torach. Uczestnicy inauguracyjnego kursu mieli okazję zapoznać się z przygotowaną z tej okazji wystawą, prezentującą przeszłość i teraźniejszość dworca w Brzegu.

Jak czytamy na stronach producenta Impulsy 36 WEa dla woje­wódz­twa opol­skiego wyposażone są w nowo­cze­sny układ napę­dowy i hamul­cowy, kli­ma­ty­za­cję, nowo­cze­sną infor­ma­cję pasa­żer­ską w sys­te­mie audio-video oraz sys­tem  moni­to­ringu. Pasa­że­ro­wie podró­żu­jąc w kom­for­to­wych warun­kach mogą doła­do­wać urzą­dze­nia elek­tro­niczne dzięki gniazd­kom elek­trycz­nym AC 230V umiesz­czo­nym przy każ­dym ze 176 foteli oraz sko­rzy­stać z bez­płatnego Wi-Fi. Pojazdy są przy­sto­so­wane do prze­wozu osób z ogra­ni­czoną zdol­no­ścią ruchową i do prze­wozu rowe­rów.  Poru­szają się z mak­sy­malną pręd­ko­ścią 160 kilo­me­trów na godzinę, ale nie­dawno pobity został przez nie rekord pręd­ko­ści — 226 kilo­me­trów na godzinę.

Na mocy umowy,  do końca tego roku Newag dostar­czy dla Woje­wódz­twa Opol­skiego 3 pojazdy oraz pozo­stałe 2 do 31 stycz­nia 2018 r. Wła­dze woje­wódz­twa mogą też sko­rzy­stać z opcji na dostawę dwóch dodat­ko­wych pojaz­dów do 10 grud­nia 2018r. Całkowita war­tość umowy wynosi ponad 88 mln zł.

Możesz być zainteresowany

Noc Świętojańska widziana z lotu ptaka
Aktualności
1 udostępnień105 wyświetleń
Aktualności
1 udostępnień105 wyświetleń

Noc Świętojańska widziana z lotu ptaka

26 czerwca 2017

Zdjęcia dzięki uprzejmości Marka Halejaka z firmy AfterSky. www.aftersky.pl [importimagetest url='http://brzeg.pl/wp-content/uploads/2017/06/poprawione-0264.jpg'> [importimagetest url='http://brzeg.pl/wp-content/uploads/2017/06/poprawione-0265.jpg'> [importimagetest url='http://brzeg.pl/wp-content/uploads/2017/06/poprawione-0268.jpg'> [importimagetest url='http://brzeg.pl/wp-content/uploads/2017/06/poprawione-0274.jpg'> [importimagetest url='http://brzeg.pl/wp-content/uploads/2017/06/poprawione-0276.jpg'> [importimagetest…

Jedyna taka noc. Brzeskie smoki, wianki i inne cuda
Aktualności
0 udostępnień164 wyświetleń
Aktualności
0 udostępnień164 wyświetleń

Jedyna taka noc. Brzeskie smoki, wianki i inne cuda

25 czerwca 2017

Za nami Noc Świętojańska. Tłumy brzeżan zawitały 24 czerwca na Plac Drzewny, by bawić się do zmroku. Było zabawnie, smacznie…

Uroczyste zakończenie roku w PSP nr 1
Aktualności
1 udostępnień191 wyświetleń
Aktualności
1 udostępnień191 wyświetleń

Uroczyste zakończenie roku w PSP nr 1

23 czerwca 2017

23 czerwca o godzinie 9.00 uczniowie PSP nr 1 z uśmiechem na twarzy pożegnali rok szkolny 2016/2017. Uroczystość zaszczycił również…

Skomentuj

Your email address will not be published.